Algemene voorwaarden VAN BELLE FISCALE ADVOCATEN

 

 1.  De bvba Advocaat Dirk Van Belle, hierna “VAN BELLE Fiscale Advocaten” is een burgerlijke vennootschap en is ingeschreven bij de Kruispuntbank Ondernemingen onder nummer 0457185942.
 2.  Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door VAN BELLE Fiscale Advocaten, welke diensten uitgevoerd zullen worden door haar advocaten en aangestelden onder toepassing van deze algemene voorwaarden, behoudens schriftelijke afwijking in een afzonderlijke overeenkomst. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op elke vervolgopdracht of nieuwe opdrachten. Slechts de Nederlandse tekst is bindend in de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en VAN BELLE Fiscale Advocaten.
 3.  De opdrachtgever verbindt zich ertoe alle informatie te verstrekken en staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid ervan. VAN BELLE Fiscale Advocaten verbindt er zich toe de privacy van de opdrachtgever ten volle te respecteren en vertrouwelijk om te gaan met de ontvangen informatie. De Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzicht van de verwerking van persoonsgegevens is van toepassing. Zonder toestemming van de opdrachtgever zullen geen persoonsgegevens meegedeeld worden aan derden.
 4.  Bij aanvaarding van de opdracht zal de opdrachtgever, natuurlijke persoon of rechtspersoon, dan wel haar vertegenwoordiger, zich identificeren overeenkomstig de Belgische wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
 5. Voor de geleverde diensten door haar advocaten en aangestelden is VAN BELLE Fiscale Advocaten als enige en exclusief verantwoordelijk. De opdrachtgever aanvaardt tegen niemand anders dan VAN BELLE Fiscale Advocaten een vordering in te stellen met betrekking tot de voormelde diensten. Iedere aansprakelijkheid van VAN BELLE Fiscale Advocaten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door haar gesloten toepasselijke beroepsaansprakelijkheids-verzekering(en) wordt gedekt. VAN BELLE Fiscale Advocaten is verzekerd door de basispolis van beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de Orde van Vlaamse Balies, van welke polis op eerste verzoek een afschrift kan bekomen worden. Indien en voor zover om welke reden ook geen uitkering krachtens de bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering geschiedt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het aan VAN BELLE Fiscale Advocaten met betrekking tot de opdracht betaalde erelonen, met een maximum van 50.000 EUR. Elke aansprakelijkheid vervalt in elk geval wanneer VAN BELLE Fiscale Advocaten niet binnen een jaar met een per post aangetekende zending schriftelijk in kennis is gesteld na de vaststelling van de gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid.
 6. Tenzij anders overeengekomen, rekent VAN BELLE Fiscale Advocaten haar erelonen aan volgens het aantal gepresteerde uren vermenigvuldigd met uurtarieven, die jaarlijks door VAN BELLE Fiscale Advocaten worden vastgesteld. Volgende elementen kunnen tussentijds of bij beëindiging van de opdracht een bijkomend ereloon verantwoorden: het belang van de zaak, de complexiteit, het resultaat, de hoogdringendheid of de specificiteit van de opdracht. Er worden geen algemene administratieve kosten in rekening gebracht. Alle te betalen bedragen zijn exclusief BTW en exclusief enige belasting, toeslag of verhoging die wettelijk moet worden aangerekend, evenals exclusief algemene kantoorkosten of in voorkomend geval specifieke dossiergebonden kosten. Alle onkosten die VAN BELLE Fiscale Advocaten maakt in uitvoering van de opdracht zullen apart in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever. De algemene kantoorkosten (bv. kopies, communicatiekosten, e.d.) kunnen worden aangerekend aan een percentage van het ereloon. VAN BELLE Fiscale Advocaten is gerechtigd provisies te vragen als waarborg voor de uit te voeren opdracht.
 7. VAN BELLE Fiscale Advocaten heeft het recht bij de uitvoering van haar opdracht beroep te doen op de diensten van derden in naam en voor rekening van de opdrachtgever onder toepassing van de eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derden en deze aansprakelijkheidsbeperkingen van de derden namens de opdrachtgever te aanvaarden. VAN BELLE Fiscale Advocaten zal bij de keuze van de derden de nodige zorgvuldigheid aan de dag leggen. VAN BELLE Fiscale Advocaten is niet aansprakelijk voor de handelingen van of het nalaten door deze derden, ongeacht of hun tussenkomst al dan niet afzonderlijk ten laste wordt gelegd van de cliënt en ongeacht aan wie de geraadpleegde derde zijn kosten en erelonen aanrekent.
 8. Het resultaat van de uitvoering van de opdracht dient enkel en alleen voor gebruik door de opdrachtgever in die aangelegenheid en mag niet door derden worden gebruikt, noch kunnen derden zich erop beroepen of enig recht eraan ontlenen. Ten opzicht van derden geldt immers geen enkele aansprakelijkheid van VAN BELLE Fiscale Advocaten.
 9. De opdrachtgever vrijwaart VAN BELLE Fiscale Advocaten en de met haar verbonden personen tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze verband houden met of voortvloeien uit de opdracht van de opdrachtgever en/of de werkzaamheden die voor de opdrachtgever zijn verricht. De schadevergoeding zal tevens de kosten van verdediging omvatten.
 10. De ereloonstaten, provisienota’s en kostenafrekeningen zijn contant betaalbaar. Bij wanbetaling kunnen de prestaties in uitvoering van de opdracht opgeschort worden tot volledige betaling.
 11. De ongeldigheid of nietigheid van één of meerdere bedingen tast de geldigheid en de afdwingbaarheid van de andere bedingen van deze algemene voorwaarden niet aan.
 12. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en VAN BELLE Fiscale Advocaten is exclusief onderworpen aan Belgisch recht. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechtbanken te Antwerpen, onverminderd het recht van VAN BELLE Fiscale Advocaten om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de opdrachtgever.